Inschrijfvoorwaarden

ProVoet erkende “Branche opleiding”
Basis pedicure niveau 3 / Medisch pedicure niveau 4

Algemene Inschrijf- en cursus voorwaarden
1 Januari 2010
1. Hoe dient u zich aan te melden.
a. U kunt zich alleen aanmelden via het aanmeldformulier op onze website en het invullen en ondertekenen van de studieovereenkomst.  

b. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren/studieovereenkomsten voorzien van uw handtekening worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Tevens dient u een geldig uittreksel uit de basis administratie, recente pasfoto en eventuele kopieën van eerder behaalde diploma’s bij uw studieoverkomst mee te sturen.
(uittreksel basis administratie en kopie diploma’s zijn nodig voor aanmeldingen bij het TCI examen bureau) Bij ons bent u géén nummer maar een persoon. Daarom vinden wij het fijn om naast een deelnemersnummer te werken met pasfoto’s.

c. Direct na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u van ons een e-mail ter
bevestiging van uw inschrijving.

d. Factuur betreffende het inschrijfgeld zal zo spoedig mogelijk naar u worden
verstuurd.

 

2. Duur van de opleiding.
a. De opleiding voor het basis branche diploma pedicure kunt u in een avond- of
dagopleiding volgen.

b. De opleiding duurt 50 weken van elk 3 uur, waarin zowel de theorie als praktijk aan de orde zullen komen. Start en einddatum worden op studieovereenkomst vermeld.

 

3. Toelatingseisen.
a. AMEBO stelt voor de opleiding Pedicure geen specifieke vooropleidingseisen.
De ervaring leert dat met de juiste motivatie en doorzettingsvermogen de opleiding
goed kunt volgen is. Het niveau van de basisopleiding Pedicure staat ongeveer gelijk aan
dat van een MBO 3 opleiding. Het niveau van de medisch Pedicure opleiding aan MBO 4.
Studie belasting voor de gemiddelde leerling is ongeveer 8 uur per week.

4. Kosten van de opleiding.
a. De school bepaalt de onderwijsbijdrage zoals vermeld op website.

b. Onderwijsbijdrage is exclusief de kosten voor boeken, werkpakket, inschrijfgeld en
overige leermiddelen.

c. Het examengeld voor de branche opleiding, zal rechtstreeks door TCI bij u
in rekening worden gebracht.

5. Overeenkomst tussen school en cursist.
a. De overeenkomst tussen school en cursist(e) wordt schriftelijk aangegaan.
Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier treedt de
studieovereenkomst in werking.

b. Na e-mail ter bevestiging van inschrijving is de cursist(e) het bedrag van
inschrijfgeld verschuldigd.

c. De cursist(e) is verplicht iedere wijziging van persoonlijke gegevens schriftelijk aan de
school te melden.

 

6. Betaling van de onderwijsbijdrage.
a. De school bepaalt de termijnen waarin de onderwijsbijdrage voldaan dient te worden.

b. Betaling van deze onderwijsbijdrage of een termijn hiervan dient steeds bij
vooruitbetaling te worden voldaan.

c. De schoolleiding mag een cursist, die niet aan de overeengekomen financiële
verplichtingen voldoet van verdere deelneming aan onderwijs uitsluiten. In dat geval is
zonder uitzondering de verschuldigde onderwijsbijdrage in zijn geheel direct opeisbaar.

d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of zelfs verwijdering van de school,
blijft de verplichting tot betalen van de onderwijsbijdrage onverminderd bestaan. Ook in
dit geval is de verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar.

 

7. De voorwaarden voor het opzeggen voor deelneming aan opleiding.
a. Een ingeschreven cursist(e) voor de door ProVoet erkende Basis Branche
opleiding pedicure of Medisch Pedicure, kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste lesdag middels een aangetekend schrijven annuleren.

b. Vanaf 6 weken tot aanvang van de eerste lesdag bedragen de annulering- en
administratiekosten 20% van de onderwijsbijdrage. (Over het door u bestelde basis
werkpakket en het inschrijfgeld zal geen restitutie plaatsvinden.)

c. Ingediende aanvragen voor restitutie van het lesgeld i.v.m. annulering van de Basis
Branche Opleiding Pedicure, die na de eerste cursusdag van deze opleiding plaatsvinden
worden niet meer in behandeling genomen.

d. Bij ziekte of zwangerschap dient de cursist(e) het lesgeld door te betalen.

e. Bij overlijden van de cursist(e) wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met
ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt hierna zo spoedig
mogelijk terug betaald. Over het inschrijfgeld zal geen restitutie plaatsvinden.

f. De school is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer
de cursist(e) zich op dusdanige wijze gedraagt, dat redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat de belangen van de school of van andere cursisten daardoor ernstig
worden geschaad. De verplichtingen tot betalen van de volledige onderwijsbijdrage
blijft daarbij onverminderd bestaan. (zie 6d.)

g. In geval van niet tijdige betaling (uiterste betaaldatum factuur) wordt u de toegang tot
het volgen van de cursus ontzegd.

h. De school houdt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen in de cursuskosten of
overige veranderingen door te voeren.

8. Invordering van de onderwijsbijdrage.
a. Voor toezending van een herinnering tot betaling wordt € 17,50 en bij een daarna
volgende aanmaning € 40,– in rekening gebracht voor administratiekosten.
Eventuele opvolgende incassokosten zijn voor rekening van de cursist(e).

9. Werk materialen.
a. De school bepaalt met welke werk materialen en boeken tijdens de opleiding gewerkt
mag worden en wat er tijdens de opleiding ter beschikking wordt gesteld.

b. Lesboeken worden via de school aangeschaft en worden na betaling eigendom van de
cursist(e).

c. Het werkpakket is door de school zorgvuldig uitgekozen en zal door de leerling zelf besteld moeten worden bij de door de school uitgezochte groothandel. Eventuele keuzes door de cursist om het bij een andere groothandel te bestellen is op eigen verantwoording en dit geeft geen garantie dat men beschikt over de juiste boeken en/of materialen en dit kan de kwaliteit van het lesgeven beïnvloeden.
Het werkpakket zal op eerste cursusdag met z’n allen gecontroleerd worden.

d. Uniform, pedicure motor, ultrasoon, opvangbak, dental towels, luiers, bakjes en zakjes maken geen deel uit van het basis pakket. Deze dienen in de loop van de opleiding zelf aangeschaft worden.

10. Aansprakelijkheid.
a. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan
cursisten toebehorende voorwerpen.

b. Alle schade tijdens opleiding door de cursist(e) toegebracht aan werkmateriaal of andere
eigendommen van derden, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten van
de cursist(e) of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.

c. Modellen komen mee op vrijwillige basis, AMEBO is dan ook niet verantwoordelijk
voor aangebrachte schade door leerling

11. Lestijden en cursuslocatie.
a. De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de
cursusdag – lestijd minimaal 6 weken voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien
een degelijke wijziging de cursist(e) niet kan inplannen, kan deze dit binnen 14 dagen
schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist(e)
worden ontbonden. De gedane betalingen door cursist(e) zullen door de school worden
gecrediteerd.

b. De school is bevoegd om in gevallen van overmacht, lestijden dan wel de plaats waar
opleiding wordt gegeven te wijzigen.

c. De vakanties worden door de school vastgesteld. Er zal rekening worden gehouden met
regiovakanties.

d. Het vak gedeelte van de basis branche opleiding eindigt na 50  lessen.
Het vak gedeelte van de medisch pedicure opleiding eindigt na 32 lessen.
Begeleiding voor het maken van het portfolio eindigt na 1 jaar.
Tijdens alle vakantie periodes is er géén les.

e. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwezige cursus uren/dagen
van de te volgen opleiding door cursist(e) door omstandigheden zoals ziekte of
zwangerschap. Echter in goed overleg met de school is het mogelijk om tijdens andere
lesdagen (bij uitval van cursist(e)) de gemiste cursus uren/dagen in te halen. Indien u
van deze mogelijkheid geen gebruik kunt of wilt maken dan zult u met studeren thuis de
gemiste cursus uren/dagen moeten inhalen.  Extra begeleiding via privé les is op verzoek mogelijk. (extra kosten worden hiervoor in rekening gebracht)

12. Herhalingslessen.
a. Indien een cursist(e) voor een examen is afgewezen dan mag de school voor het volgen
van herhalingslessen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage aan de cursist in
rekening brengen.

13. Auteursrecht.
a. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de school berust bij Amebo. Het
lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, computeranimatie of op enige andere wijze zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van AMEBO

14. Huisregels.

AMEBO Pedicure Opleidingen
a. Iedere absentie dient van te voren gemeld te worden.
Kantoor AMEBO tel: 0485-342967

b. Verzuim van praktijk lessen, door ziekte of andere reden, kunnen niet worden ingehaald, tenzij iemand van een andere groep uitvalt. Op tijd melden als men denkt niet te kunnen komen, is daarom zeker gewenst.

c. Leerlingen en modellen mogen hun auto’s niet parkeren op de parkeerplaats aan de andere kant van de straat, recht tegenover onze oprit en die van de buren. Onze naaste buren en de buren schuin tegenover ons hebben anders problemen met in en uit parkeren.

d. Cursist en modellen dienen zich rustig en respectvol te gedragen, geen lawaai te maken en geen rommel achter te laten.

e. 15 minuten voor aanvang van de les gaat de deur open en mogen cursisten en hun modellen naar binnen. Modellen krijgen dan de gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen en de cursist mogen alvast hun praktijkspullen klaarzetten.

f. Jassen ophangen aan de kapstok, handtassen op het kastje onder de kapstok. Koffers in kantoor voor het bureau.

g. Bij AMEBO praten we met elkaar, telefoons staan daarom uit en gaan alleen aan met een geldige reden en na overleg met de docent.

h. Tijdens de opleiding beginnen we al met een professionele uitstraling. Daarom wordt het dragen van bedrijfskleding  tijdens de praktijklessen verplicht gesteld. Deze dienen schoon en gestreken te zijn. De docent kan u hier op aanspreken.

i. Pedicure motoren worden uitsluitend na overleg en door de leerkracht verdeeld.

j. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van het model/cliënt foto’s te maken en te publiceren op het internet. Indien foto’s moeten gemaakt worden omdat dit noodzakelijk is voor de les, zorg dat het model niet herkenbaar in beeld is en dat hij/zij het toestemmingsformulier getekend heeft.

k. De cursist(e) dient het opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken.

l. De cursist dient alle materialen die nodig zijn voor de praktijk- en/of theorie lessen mee te nemen. Indien een cursist niet meer over de juiste materialen beschikt ten behoeve van de praktijklessen kunnen die door de cursist zelf bij een groothandel worden aangeschaft.

m. De cursist dient het lokaal en de werkplek schoon, netjes en verzorgt achter te laten.
Het reinigen en eventueel desinfecteren dient te gebeuren volgens de code van de voetverzorger. Regels over schoonmaken kunt u terug vinden in de Arbo catalogus van CvAE of de code van de voetverzorging via de website van ProVoet http//www.provoet.nl.

n. Etenswaren en dranken (uitgezonderd water) mogen niet genuttigd worden in de lesruimten.

15. Model voor praktijkexamen.
a. Elke cursist(e) dient zelf voor een geschikt examenmodel te zorgen, die dan door
betreffende docente als “goed examenmodel” beoordeeld dient te worden. Aan de goed of
afkeuring van een examenmodel door docente kunnen geen rechten ontleend worden.
De docente verrichten in deze alleen een adviserende taak, waarbij de
eindverantwoording voor het model ten tijde van het examen ligt bij de betreffende
cursist(e).

16. Wet Bescherming Persoonsgegevens
a.
Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van AMEBO  Pedicure Opleidingen opgenomen en gebruikt voor interne en automatische verwerking, die noodzakelijk zijn om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren.

b. AMEBO Pedicure Opleidingen stelt de gegevens alleen ter beschikking aan het examen bureau TCI  https://www.tci-examens.nl/ en aan stichting Bravo https://www.stichtingbravo.nl/ en verder niet aan derden.

c. Cursisten hebben altijd het recht van toegang tot en verbetering  van de aan ons toevertrouwde gegevens. Indien ment geen informatie van AMEBO Pedicure Opleidingen wenst te ontvangen dient  met dit schriftelijk  mee te delen.

d. Om cursisten goed op de hoogte te kunnen houden van de voor studie van belang zijnde informatie, dienen wij  over de juiste adresgegevens te beschikken. Cursisten, dienen wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals adres, burgerlijke staat, wijziging in bank- en/of gironummers e.d. zo snel mogelijk en schriftelijk aan ons door te geven.

17. Ongewenste intimiteiten, pesten en privacy
a
. Zorg ervoor dat niemand zich onprettig of onveilig voelt door gedrag of woorden. Pesten wordt dus niet getolereerd. Dit geldt ook voor pesten of dreigen van medeleerlingen via sms, sociaal media of e-mail (mobiele  middelen en online)

b. Het is verboden om zonder toestemming  van het model foto’s te maken en te publiceren op internet. Indien er foto’s gemaakt moeten worden, zorg er dan voor dat het gezicht van het model niet herkenbaar in beeld is. Laat na het geven van toestemming het model een toestemmingsformulier tekenen.

c. Ongevallen en snij incidenten dienen te worden gemeld bij de docent en het registratieformulier en ongevallen en snijd incidenten dient ingevuld te worden.
Bij een snij incident zal het protocol snij incidenten gevolgd moeten worden.

18. Roken en overlast door roken
a. 
Bij AMEBO Pedicure Opleidingen, geld een algeheel rookverbod in alle ruimtes.
Roken is alleen toegestaan onder het afdak achter het gebouw.

19. Modellen
a. 
De cursist is – waar nodig – zelf verantwoordelijk voor de werving van praktijk- en examen modellen. Tijdig zal aangegeven worden wanneer modellen gewenst zijn.
AMEBO Pedicure Opleidingen heeft een klein modellen bestand, maar dit zal niet altijd toereikend zijn voor alle lessen.

b. De cursist is voor de opleiding medisch pedicure of voor deelkwalificaties hiervan, zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een model voor de praktijklessen. Indien er  deelkwalificaties van het medisch pedicure worden gevolgd, dient er door de cursist rekening gehouden te worden met het feit dat men minstens een kleine  (ambulante) praktijk heeft, waar de cursist zijn of haar modellen kan werven.

c. Tijdens de praktijklessen worden eerst alle handelingen op de daarvoor geschikte attributen geoefend. Hierna worden alle handelingen op medecursisten aangeleerd. De handelingen mogen zelfstandig worden uitgevoerd als dit door de docent is aangegeven.

20. Website en syllabi/PowerPoint
a. Druk- en zetfouten en wijzingen van de inhoud van de opleiding zijn voorbehouden

21. Klachten / geschillen / vragen

Inleiding

Indien u als leerling niet tevreden bent over de werkwijze van AMEBO Pedicure Opleidingen , een docent, of andere zaken die te maken hebben met uw opleiding, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met de desbetreffende docent en/of directie.  Zij zullen uw klacht serieus nemen en proberen het direct met u op te lossen.

Lukt dit niet dan kan de cursist een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van AMEBO Pedicure Opleidingen.

Over uitslagen van examens afgenomen onder de verantwoordelijkheid van andere instanties kan niet worden gecorrespondeerd. U dient zelf contact op te nemen met TCI of Bravo.

Het termijn voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie bedraagt 2 weken.

 • Een belanghebbende kan een schriftelijk en met redenen omklede klacht indienen bij de klachtencommissie van AMEBO Pedicure Opleidingen.
 • De klacht dient schriftelijk aangetekend per post en voorzien van handtekening van de cursist te worden verzonden naar AMEBO Pedicure Opleidingen

De klacht bevat:

 • Naam, adres en deelnemer nummer van de cursist
 • Datum van indiening van de klacht
 • Omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft en indien van toepassing de datum van de gebeurtenis
 • De grond van de klacht
 • Omschrijving wat u tot dit moment er zelf aan gedaan hebt om het op te lossen
 • Mogelijke oplossingen

Behandeling van het bezwaarschrift 

Voor een goede verwerking van uw klacht verzoeken wij u om een klachtenformulier volledig in te vullen, tekenen en deze aangetekend te sturen naar;
AMEBO Pedicure Opleidingen,
t.a.v. Directie
Berkstraat 21
5854 GW Bergen (L)

De klachtencommissie van AMEBO Pedicure Opleidingen bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de cursist.

 • Een afschrift van de klacht wordt zo nodig aan andere belanghebbenden gezonden met het verzoek om binnen een door AMEBO Pedicure Opleidingen bepaalde termijn een schriftelijke reactie hierop te geven. Dit termijn kan op verzoek door AMEBO Pedicure Opleidingen worden verlengd.
 • De klachtencommissie van AMEBO Pedicure Opleidingen beoordeelt de betrokken aanvraag opnieuw ten gronde, rekening houdende met de ingebrachte bezwaren en de reacties daarop van andere belanghebbenden.
 • Binnen drie maanden na indiening van de klacht beslist de klachtencommissie van AMEBO Pedicure Opleidingen over de klacht en brengt de cursist en andere betrokkenen schriftelijk van de uitspraak op de hoogte

Onvoldoende toereikende klachtenprocedure
Indien deze procedure niet toereikend is en/of indien de klacht niet naar behoren is of kan worden afgehandeld kan de Geschillencommissie worden ingeschakeld. Amebo Pedicure Opleidingen staat geregistreerd bij de Geschillencommissie. Uitkomst van de Geschillencommissie is altijd bindend.
De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag.       

22. Examengelden en herkansingen
a.
AMEBO Pedicure Opleidingen besteedt de examens uit aan het TCI in Schoonrewoerd.
b. TCI incasseert het examengeld bij de examen deelnemer en factureert het gebruik van TCI online
c. AMEBO Pedicure Opleidingen vraagt uiterlijk 2 weken voor aanvang digitaal theorie examen de inschrijfformulieren aan bij het TCI.
d. TCI mail de inschrijfformulieren rechtstreeks naar de leerlingen
e. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig en op juiste wijze retourneren van het inschrijfformulier naar het TCI
f. Het TCI mailt de examenoproepen  rechtstreeks naar de leerling
g. TCI mailt de examen uitslagen naar de leerling en de school
h. Leerlingen kunnen een herexamen aanvragen bij het TCI
i. Voor informatie over verdere studie, herkansing of verdere mogelijkheden kan een gesprek aangevraagd worden, waarin gekeken wordt wat de beste oplossing is voor de deelnemer.

23. Inhoud van de opleiding
a.
verwijs ik u naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Angela Megens
AMEBO Pedicure Opleidingen

Schrijf je nu in op één van onze cursussen!

Sluit
loading...